Tribunalul

Termenul latin din care deriva cuvântul italian “tribunal” indica ini?ial tribuna din care judecatorul aplica justi?ia. În sistemul judiciar italian, Tribunalul reprezinta organul jurisdic?ional ce poate avea o compozi?ie monocratica sau colegiala, adica poate fi compus dintr-un singur magistrat sau trei magistra?i. În materie civila, Tribunalul este competent în toate chestiunile care nu se afla sub jurisdic?ia Judecatorului de Pace. De asemenea este competent ?i în toate cauzele referitoare la Stat ?i capacitatea persoanelor, la procesele de fals, la declara?ia de faliment ?i alte cauze ce deriva din acestea, precum ?i pentru controversele de valoare nedeterminata. În plus, este instan?a de apel cu privire la sentin?ele Judecatorului de Pace. În materie penala, Tribunalul, ce exercita jurisdic?ia de prim grad, este competent pentru infrac?iunile ce nu apar?in jurisdic?iei Judecatorului de Pace sau Cur?ii “di assise”.

Rolul fundamental al Tribunalului este acela de a asigura, într-un timp rezonabil, un raspuns corect la nevoile ceta?enilor de a-?i vedea controversele rezolvate-de mari sau mici dimensiuni – într-atât de mult încât “durata rezonabila a procesului” a fost întotdeauna un obiectiv de urmarit, precum ?i o valoare fundamentala a Constitu?iei noastre. Inclusiv articolul 6 din Conven?ia Europeana a Drepturilor Omului din 1950, intrata în vigoare în sistemul nostru doar în 1955, prevede “Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public si în termen rezonabil, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotarî fie asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii în materie penala îndreptate împotriva sa”. Aceasta declara?ie statutara, ce exprima sintetic principiile juridice fundamentale elaborate de sistemele juridice europene, a capatat acum o recunoa?tere suplimentara în articolul 111 din Constitu?ie, în care, printre altele, s-a considerat reiterarea faptului ca "Legea asigura durata rezonabila" a procesului, în condi?ii de egalitate între par?i ?i de impar?ialitate ?i echidistan?a a judecatorului.

Teritoriu ?i competen?a

Tribunalul din Savona ocupa etajele 2, 3, 4 ?i 5 din cladirea situata pe Strada XX Settembre nr. 1.

La etajul 2 se afla salile de ?edin?a. Audierile sunt ?inute în conformitate cu programul prestabilit.

La etajul 3 se gasesec birourile ?i cancelariile departamentelor de drept civil ?i contabil ?i biroul Pre?edintelui departamentului de drept civil.

La etajul 4 pute?i gasi biroul Pre?edintelui Tribunalului, biroul Directorului Administrativ ?i Secretariatul Pre?edintelui ?i Directorului Administrativ al Tribunalului.

La etajul 5 se afla birourile ?i cancelariile departamentului de drept penal ?i biroul Pre?edintelui departamentului de drept penal.

Pe respectivele etaje se gasesc salile magistra?ilor.

Compenten?a teritoriala se extinde la urmatoarele 69 de comune ale provinciei:

Il servizio delle traduzioni è stato effettuato anche grazie alla collaborazione degli studenti del Liceo classico-linguistico Chiabrera di Savona

The Law Court Tribunale El Tribunal Das Gericht Sad O Tribunal Fayuàn